Informační povinnost

Zásady spracovania osobných údajov v spoločnosti

LEVEL Slovakia, spol. s r. o. – INFORMAČNÁ POVINNOSŤSpracovanie osobných údajov v spoločnosti LEVEL Slovakia, spol. s r.o., je sprevádzané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, zo dňa 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním OÚ a o voľnom pohybe týchto údajov. Platnosť tohoto nariadenia je od 25.5.2016, účinnosť od 25.5.2018.

 

DÔLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o správcovi osobných údajov:

Obchodná firma: LEVEL Slovakia, spol. s r. o.

IČ:  35770457

DIČ:  SK2020221863

Sídlo:  Saratovská 26/A, 841 02  Bratislava 4

 

ÚČELY SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre našu bežnú, obchodnú činnosť, spojenú s realizáciou stavebných zákaziek a ďalej pre potreby prenájmov našich bytových a nebytových priestorov.

 

Právny základ pre spracovanie vašich OÚ podľa GDPR sú:

a) súhlas subjektových údajov so spracovaním OÚ (pre činnosti, ku ktorým potrebujeme Váš súhlas, tj. pre marketingové činnosti, preverenie bonity uchádzača o nájme našej nehnuteľnosti apod.)
b) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre overenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov
c) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje
d) spracovanie je nevyhnutné pre ochranu životne dôležitých záujmov subjektových údajov alebo inej fyzickej osoby
e) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie úloh vykonávaného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený správca
f) spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu či tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektových údajov vyžadujúcich ochranu OÚ

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACUVÁVAME

 

Identifikačné údaje - meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti (občianskeho preukazu alebo číslo pasu)

Kontaktné údaje - kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa

 

PRÍJEMCOVIA A SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, spracovávame a uchovávame v rámci našej spoločnosti. Pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo oprávnených záujmov našej spoločnosti, môžu byť Vaše osobné údaje spracovávané externými spolupracovníkmi a dodávateľmi.

 

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, správne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zároveň však máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracovania svojich osobných údajov či za účelom uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo si vyžiadať kópiu svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

Právo na opravu osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné či neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie

Právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý)

Máte právo požadovať výmaz svojich osobných údajov, pokiaľ nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli spracovávané, pokiaľ ste odvolali súhlas s ich spracovaním, boli spracované protiprávne, musia byť vymazané k splneniu právnych  povinností, alebo boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo požiadať obmedzenie spracovania, pokiaľ popierate presnosť Vašich osobných údajov, alebo je ich spracovanie protiprávne, ale odmietate výmaz takých osobných údajov, alebo pokiaľ nás požiadate, môžeme Vaše vybrané osobné údaje spracovávať aj vtedy, keď nie sú potrebné k účelu, pre ktorý boli Vami poskytnuté (napr. v súvislosti s uplatnením nároku pri súde, ku ktorému naše spracovávané osobné údaje potrebujete), alebo ste vniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

V prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré je založené na uzavretej zmluve alebo súhlase, máte právo na tzv. prenositeľnosť týchto údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Automatizované spracovanie OÚ v našej spoločnosti neprebieha.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré spracovávame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako  tak môžete vzniesť námietku proti spracovaniu v situácií, že Vaše osobné údaje spracovávame pre účely priameho marketingu.
V tomto prípade Vaše osobné údaje už naďalej nebudeme takto spracovávať pre tento účel.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobným údajov pre účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorým došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

 

Pre uplatnenie svojich práv sa na nás môžete obrátiť formou zaslanej žiadosti s Vašou identifikáciou a to e-mailovou komunikáciou alebo dopisom.
Na Vašej žiadosti, ktoré sa týkajú uplatnenia Vašich práv, budeme reagovať bez zbytočného odkladu v lehote do 30 dní od obdržania žiadosti.


Právo podať sťažnosť u dozorového úradu

Máte právo podať sťažnosť u dozorového úradu (Úrad pre ochranu osobných údajov), pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

 

Úrad pre ochranu osobných údajov:

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefón: +420 234 665 111
 

V Bratislave 25.5.2018